คุณสมบัติพิเศษของระบบ / System's Qualification

 • th
 • en
 • ถูกต้องตามหลักประกาศสรรพากร ฉบับ 63 และ ฉบับ 89
 • ง่ายต่อการใช้งานด้วยระบบการทำงานด้วยเมนู (Pull Down Menu)
 • สามารถเข้าถึงจุดที่ต้องการทำงานได้อย่างรวดเร็ว (Hot Key)
 • สามารถสอบถาม วิธีการใช้งานได้ในขณะทำงานใน แต่ละหน้าจอนั้น ๆ (Online Help)
 • เชื่อมโยงระบบงานไว้ด้วยกันถึง 18 ระบบ (Full Package)
 • การทำงานเป็นแบบปรับปรุงข้อมูลทันที ทันเหตุการณ์ (Online Interactive)
 • ทุกระบบจะส่งข้อมูลโยงถึงกัน ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น เมื่อป้อนบิลจะได้ใบ Invoice, บัญชีลูกหนี้, การ์ดลูกหนี้, สต๊อกการ์ด, ภาษีขาย
 • แสดงรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ หรือส่งไประบบอื่น ๆ ได้ทั้ง MS WORD, EXCEL
 • มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
 • สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
  • กรณียังไม่มีระบบเครือข่าย Lan สามารถนำข้อมูลจากอีกเครื่องหนึ่ง มาปะรวม กับอีกเครื่องหนึ่งได้
  • ผู้ใช้แก้ไขจำนวนและทศนิยมของข้อมูลได้เอง เช่น จำนวนหลักของราคา, จำนวนเงิน, จำนวนสินค้า
  • แก้ไขรหัสสินค้า, ผังบัญชีได้ ในภายหลังแม้ป้อนข้อมูลไปแล้ว
 • มีการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ (Backup Data) พร้อมทั้ง มีระบบการเตือนการสำรองข้อมูล
 • มีการกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล ของผู้ใช้งาน ตามระดับตำแหน่งหน้าที่และเป็นรายบุคคล
 • มีการกำหนดสิทธิแต่ละพนักงานในการดูรายงาน, ป้อนข้อมูล, แก้ไขข้อมูล
 • ผู้ใช้งานสามารถออกแบบสร้างแบบฟอร์มและรายงานเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดจำนวน
 • มีรายงานช่วยงานด้านบัญชี และข้อมูลด้านบริหาร มากกว่า 400 รายงาน
 • สร้างช่องบริษัทใหม่ ๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัทและรวมข้อมูลเข้าด้วยกันได้ (Consolidate)
 • สอบถามข้อมูลได้ทั้งรหัส และคำทุกคำ, ทุกพยางค์ในทุกเนื้อหา
 • ป้อนรายการเสร็จ ระบบจะสามารถพิมพ์งบต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอถึงสิ้นปี
 • แปลงสกุลเงินได้ไม่จำกัดจำนวนสกุลเงิน
 • มีเครื่องคิดเลขติดมากับโปรแกรม ไม่ต้องคอยกดเครื่องนอกโปรแกรม
 • บริษัทเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบัญชีเอง จึงมั่นใจได้ถึงความคล่องตัวในการแก้ไขโปรแกรม ในอนาคต (ในกรณีสรรพากรออกกฎบังคับใหม่ ๆ ขึ้นมา) และพัฒนาโปรแกรมบัญชีได้ตรงงานที่สุด
 • Correspond to the 63rd and 89th governmental issues.
 • Easy to use .
 • Easy to operate the program with online help and training CD.
 • Link 18 systems together.
 • Reduce duplication , e.g after you input sales invoice, you will receive invoice , account receivable , customer card , stock card.
 • Can show report through both monitor and printer or send to other systems , including MS WORD , EXCEL .
 • Can use with network system
  • If there is no LAN , you can send data from one computer to another by using Diskette.
 • Users can define the number of decimal of price , quantity and amount.
 • Users can create new product codes and account codes.
 • Provide back up data features.
 • Provide security system features.
 • Users can design and create new report by themselves.
 • Provide over 400 reports.
 • Can manage unlimited companies and consolidate them.
 • Can search data by code , word and part of word.
 • A Can print account report immediately after inputting any transaction.
 • Provide multi currency.
 • Provide calculator in systems.
 • B As we have developed whole systems , users can be certain that this program will be adapt to new governmental issues in the future.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น