โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ได้รับเชิญออกวิทยุ FM 96.5 , FM 98 , FM 101 ประเด็น : ระบบบริหารการผลิต (ERP)

Note: การ play เสียงนี้ ไม่สนับสนุน Internet Explorer 8 และ Version ก่อนหน้านี้.

บทความ การบัญชีต้นทุนวัตถุดิบ

 • วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน

  วัตถุดิบที่ถูกเบิกไปใช้ภายใต้วิธีการนี้จะเริ่มต้นจากวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันต้นงวดหลังจากนั้น จึงจะเริ่มคิดจากการซื้อในครั้งแรกๆ ไล่มาตามลำดับ วัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดใดๆ จึงคำนวณจากยอดต้นทุนการซื้อในครั้งหลังสุด ตามหลักการดังกล่าวมีผลทำให้มูลค่า วัตถุดิบคงเหลือสะท้อนถึงข้อมูลต้นทุนที่มีความเป็นปัจจุบัน ไม่ว่ากิจการจะใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดหรือแบบต่อเนื่องก็ตาม

 • วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน

  ภายใต้วิธีการนี้จะสมมติว่าสินค้าที่ได้รับเข้ามาในครั้งหลังสุดนั้นจะถูกเบิกใช้ออกไปก่อน ซึ่งแน่นอนว่าหลักการดังกล่าวนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ดังนั้นสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ ณ วันสิ้นงวดใดๆนั้นจะรวมถึงสินค้าคงเหลือของงวดก่อน (ถ้ามี) บวกกับสินค้าที่ซื้อเข้ามาในครั้งแรกๆ หลักการของวิธีเข้าหลัง-ออกก่อนนี้จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ระหว่างการใช้ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดและแบบต่อเนื่อง

 • เมื่อกิจการใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

  การคำนวณต้นทุนของวัตถุดินที่เบิกใช้ไป ในระหว่างการผลิตและวัตถุดิบคงเหลือปลายงวดนั้น จะถูกคำนวณเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเมื่อใช้ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

 • เมื่อกิจการใช้ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง

  วัตถุดิบคงเหลือปลายงวดและมูลค่าวัตถุดิบที่เบิกใช้ไปในการผลิตนั้น จะมีความแตกต่างไปจากการคำนวณภายใต้หลักการของระบบบัญชีสินค้าแบบสิ้นงวด เนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบที่โอนให้กับวัตถุดิบที่ถูกเบิกไปใช้นั้น ในการผลิตนั้นไม่ได้ทำการคำนวณเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ดังนั้นมูลค่าของวัตถุดิบคงเหลือปลายงวด จะสูงกว่าเมื่อคำนวณตามหลักการของวิธีนี้

 

By : ผศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
ที่มา : วารสารข่าวสำหรับนักบัญชี และ วารสาร ฉบับ เอกสารภาษีอากร สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
www.dharmniti.co.th

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น