สถาบันการศึกษา

ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ โปรแกรมบัญชี CD Organizer

ใช้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษา

 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 • มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ

นำไปใช้งาน

 • คณะสัตวแพทย์ ม.เกษตร
 • คณะวิศวกรรม ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน
 • มหาวิยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยนวัตถกรรมศึกษา (ม.ธรรมศาสตร์)
 • มหาวิยาลัยราชภัฎ
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • โรงเรียนนานาชาติคริสเตียน
 • วิทยาลัยปรีดีย์ พนมยงค์
 • โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
 • โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์
 • รัตนพาณิชยการ
 • โรงเรียนสาธิต ม.เกษตร
 • คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยเกริก
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (ABAC)
 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • โรงเรียนนานาชาติ NIVA
 • โรงเรียนนานาชาติ RAIS
 • โรงเรียนนานาชาติ แพนเอเชีย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้า
 • โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น