ตัวอย่างประเภทธุรกิจที่นำ CD Organizer ไปใช้
[Examples of business types that use CD Organizer]

 • th
 • en

ซื้อมา/ขายไป

 • สรุป ลูกหนี้/เจ้าหนี้/สต็อกสินค้า(ทำละเอียดได้ถึง lot/serial)/สรุปยอดขาย/ติดตามคอมมิชชั่น และ กำไรขาดทุน

ธุรกิจบริการ

 • SPA / คลินิก
 • คาร์แคร์
 • อู่รถ
 • โรงแรม / รีสอร์ท
 • สถาบันการศึกษา
 • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
  • ช่วย copy รายการคิดเงินนักเรียนที่ซ้ำๆ กัน ทำให้บันทึกรายการได้เร็วขึ้น
 • วัด / มูลนิธิ
 • หน่วยราชการ
 • ศูนย์ขายรถยนต์ | มอเตอร์ไซด์
  • ช่วยกระจายหนี้เป็นงวดๆ พร้อมวันนัดชำระ

ผลิตสินค้า

 • ตัดสต็อกตามสูตรที่ใช้วัตถุดิบ พร้อมคิดต้นทุน
 • บริหารเครื่องจักร
 • ช่วยคิดคำนวณให้ใช้เครื่องจักรแต่ละตัวผลิตสินค้าอะไรบ้าง
 • ผลิต/ERP
  • เพิ่มเรื่องช่วยจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ และการวางแผนการผลิต และ ใบสั่งผลิต
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ | ธนาคาร
 • ธุรกิจเฟรนด์ไชด์
 • รับบริการขนส่งสินค้า
 • ร้านอาหาร
 • ศูนย์ซ่อมสินค้า
 • ธุรกิจปล่อยกู้

ชิปปิ้ง

 • ช่วยทำใบ Packing List

Export/Import

 • มีการคิดต้นทุนเพิ่ม จากค่าธรรมเนียม/ภาษีต่างๆ/พร้อมรองรับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ

สำนักงานบัญชี

 • ทำบัญชีให้ลูกค้าได้ไม่จำกัด พร้อมดึงข้อมูลจากลูกค้ามาใช้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่

ร้านเครื่องเขียน

 • ช่วยทำใบเสนอราคา ในแบบฟอร์มต่างๆ กัน (แบบฟอร์มราชการ)

ธุรกิจเก็บสต็อกสินค้า 2 หน่วย

 • จะเพิ่มให้มีการป้อนจำนวนทั้ง 2 หน่วย เพื่อนำไปคำนวณสต็อก

โรงสีข้าว

 • ช่วยคำนวณ หักความชื้นของข้าวเปลือก แล้วจึงมาคำนวณคิดเงิน

หิน

 • ช่วยคำนวณ หิน กว้าง x ยาว ให้เป็นหน่วย ตารางเมตร

ไม้

 • ช่วยคำนวณ ไม้ กว้าง x ยาว x หนา ให้เป็นหน่วย คิว

ทอง

 • ช่วยคำนวณ ภาษี ที่ทางรัฐคิด

มิเตอร์

 • ช่วยคำนวณคิดเงินจากมิเตอร์ที่เกิดขึ้น

ขายตั๋วหน้าร้าน POS

 • ใช้เครื่องอ่านจาก Barcode พร้อมกำหนด Promotion ที่จะใช้ในแต่ละช่วงเวลา

Direct Sale

 • คิด คอมมิชชั่นได้ หลายระดับชั้น จากการขายในครั้งเดียว

ก่อสร้าง/รับเหมา

 • ช่วย บริหาร/สรุปยอด ในงานแต่ละ Project ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว มีเป้า เอาไว้วัดคอยควบคุมดูแล

ให้เช่าพื้นที่

 • ช่วยคิด ค่าน้ำ/ค่าไฟ จากมิเตอร์

ธุรกิจเก็บสต็อกสินค้าละเอียด

 • จะเก็บสต็อกละเอียดว่าเหลือ serial อะไรบ้าง lot อะไรบ้าง

ขายอะไหล่สินค้า

 • ช่วยคุมสต็อกถึงระดับ Serial Number

ธุรกิจที่มีประกันสินค้า

 • จะช่วยเก็บวันหมดอายุประกันสินค้า

ธุรกิจที่สินค้ามีวันหมดอายุ

 • ช่วยจัดเก็บและเตือนสินค้าที่จะหมดอายุ

ธุรกิจ ขาย/จัดส่ง สินค้า

 • จะช่วยให้เลือกบิลเพื่อจัดของขึ้นรถ โดยจะช่วย รวมน้ำหนัก สินค้า ว่ารถบรรทุกคันนั้นจะรับไหวไหม

ผลิตรายการ TV

 • ช่วยคุมค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ TV ว่าเกิน Budget ที่ตั้งไว้หรือไม่

Trading

 • Summary of accounts receivable / payable / stock(Can be done in detail LOT/SERIALS)/Sales summary/Follow commission, Profit and Lost

Service Business

 • SPA / Clinic
 • Car care
 • Car garage
 • Hotel business / Resort business
 • Educational institution
 • School / University
  • Help copy the recurring student payment list, making the transaction faster.
 • Temple / Foundation
 • Government office
 • Car Sales Center | Motorcycle Sales Center
  • Help distribute debt in installments apointment date Payment

Manufacture product

 • Cut stock according to the formula using raw materials.
 • Manage machinery
 • Can you calculate how to use each machine to produce products?
 • Production / ERP
  • Add stories to help manage the ordering of raw materials. And production planning and production orders
 • Finance and Securities Company | Bank
 • Franchise Business
 • Receive transportation service product.
 • Restaurant
 • Product repair center
 • Loan business

Shipping

 • Help to make Packing List

Export/Import

 • With additional cost From various fees / taxes / ready to support various currency exchange rates

Accounting Office

 • You can do unlimited accounts for customers. Ready to retrieve data from customers without having to enter new information.

Shop stationery

 • Help make the quotation in various forms (Official form)

Stock storage business 2 units

 • Will be added to enter the number of 2 units to calculate the stock

Rice mill

 • Assistant calculating deductions from the humidity of the grain and then calculate the cash.

Stone

 • Help calculate the stone width x length to square meters

Wood

 • Help calculate the wood width x length x thickness to be the queue unit

Gold

 • Help calculate the tax that the government thinks

Meter

 • Help calculate the charge from the meter that occurred

Selling ticket in front of the store [POS]

 • Use the reader from the barcode and set the promotion to be used in each period.

Direct Sale

 • Can commission Multiple levels From selling at once

Construction / Contractor

 • Help manage / summarize each project. How much used. There is a target to measure and supervise

Space rental

 • Helps to charge water / electricity from the meter.์

Business, stock inventory, detailed products

 • Will keep the stock details as remaining What serial what is lot

Selling spare parts

 • Help control the stock to the Serial Number level.

Business with product insurance

 • Will help keep the product expiration date insurance

Business in which the product has an expiration date

 • Helps store and warn products that will expire

Sales / delivery business

 • Will help to choose a bill to arrange the goods on the car by helping to combine the weight of the product whether the truck will be able to gain weight or not

TV program production

 • Help control the cost of each TV program whether the budget is set or not.

ติดต่อเรา : 0-2370-1955-6

กรอกข้อมูลนี้เพื่อทางเจ้าหน้าที่ จะจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่าน.

ช่องเบอร์โทร ให้ใส่ได้เฉพาะ ตัวเลข และ คอมม่า , เท่านั้น